b y assignment or license

b y assignment or license teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b y assignment or license b ödev veya lisans

b y assignment or license terimi için benzer kelimeler ve anlamları

license assignment lisans ödevi
assignment and license ödev ve lisans
assignment atama
sex assignment seks ödevi
assignment agreement iş anlaşması
work assignment iş ödevi
assignment of rights hakların devri
no assignment atama yok
on assignment görevde
general assignment genel görev
deed of assignment devir
international assignment uluslararası görev
assignment for the benefit of creditors alacaklıların yararına atama
job assignment iş ataması
account assignment hesap tahsisi
non-assignment olmayan atama
purported assignment iddia edilen ödev
assignment letter tayin evrakı
written assignment yazılı ödev
make an assignment ödev yapmak
homework assignment ev ödevi
writing assignment yazı ödevi
assignment clause ödev maddesi
assignment grant ödev
assignment of receivables alacaklar tahsisi
notice of assignment görev bildirimi
assignment contract atama sözleşmesi
assignment of benefits faydaların dağılımı
expatriate assignment gurbetçi ödev
collateral assignment yardımcı atama
letter of assignment ödev mektubu
security assignment güvenlik ataması
random assignment rastgele atama
reading assignment okuma ödevi
attempted assignment atama girişimi
assignment of claims istemlerin verilmesi
pin assignment pin ataması
group assignment grup ödevi
project assignment proje ödevi
assignment editor ödev editörü
school assignment okul ödevi
makes an assignment for the benefit of creditors alacaklıların yararına atama yapar
temporary assignment geçici görev
assignment and subcontracting tayin ve taşeronluk
makes an assignment ödev yapar
class assignment sınıf ödevi
task assignment görev atama
do an assignment ödev yap
teaching assignment öğretim ödevi
assignment of the agreement anlaşmanın verilmesi