n jeopardy

n jeopardy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n jeopardy n tehlike

n jeopardy terimi için benzer kelimeler ve anlamları

double jeopardy çift tehlike
jeopardy tehlike
in jeopardy tehlikede
put in jeopardy tehlikeye atmak
double jeopardy grounds çifte tehlike alanı
is in jeopardy tehlikede
place in jeopardy tehlikede olan yer
are in jeopardy tehlikede
serious jeopardy ciddi tehlike
legal jeopardy yasal tehlike
jeopardy grounds tehlike alanı
jeopardy assessment tehlike değerlendirmesi
placed in jeopardy tehlikeye atılmış
putting in jeopardy tehlikeye atmak
may be in jeopardy tehlikede olabilir
in legal jeopardy yasal tehlikede
principle of double jeopardy çifte tehlikenin ilkesi
was in jeopardy tehlikedeydi
great jeopardy büyük tehlike
job in jeopardy tehlikede iş
in double jeopardy çifte tehlikede
will be in jeopardy tehlikede olacak
at jeopardy tehlikede
jeopardy status tehlike durumu
were in jeopardy tehlikedeydi
to be put in jeopardy of life or limb yaşam veya uzuv tehlikesine girmek
financial jeopardy finansal tehlike
puts in jeopardy tehlikeye atıyor
on jeopardy tehlikede
put in serious jeopardy ciddi tehlikeye atmak
a jeopardy bir tehlike
jeopardy of life or limb yaşam veya uzuv tehlikesi
in serious jeopardy ciddi tehlikede
on double jeopardy çift tehlikede
jeopardy of life hayatın tehlikesi
put in jeopardy of life or limb yaşam veya uzuv tehlikesine sokmak
triple jeopardy üçlü tehlike
serious jeopardy to the health sağlığa ciddi tehlike
right against double jeopardy çifte tehlikeye karşı hak
put it in jeopardy tehlikeye atmak
also in jeopardy ayrıca tehlikede
deep jeopardy derin tehlike
further jeopardy daha fazla tehlike
was in serious jeopardy ciddi tehlikedeydi
place n jeopardy tehlikeye yer ver
puts it in jeopardy onu tehlikeye atar
any jeopardy herhangi bir tehlike
stand in jeopardy tehlikede kalmak
a possible jeopardy olası bir tehlike
put on jeopardy tehlikeye atmak