o margin improvement

o margin improvement teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o margin improvement o marj artışı

o margin improvement terimi için benzer kelimeler ve anlamları

initial margin maintenance margin başlangıç marjı bakım marjı
margin improvement marj artışı
gross margin improvement brüt kar marjı iyileştirme
operating margin improvement faaliyet karı iyileştirme
margin for improvement iyileştirme marjı
margin of improvement gelişme payı
active margin aktif marj
ciliary margin siliyer kenar boşluğu
continental margin kıta marjı
corneal margin kornea marjı
head margin kafa marjı
margin kenar
margin account marj hesabı
margin call marj çağrısı
margin line kenar çizgisi
margin of safety güvenlik marjı
margin plank kenar boşluğu
passive margin pasif teminat
profit margin kar marjı
gingival margin diş eti marjı
gross margin brüt kar
operating margin faaliyet kar marjı
contribution margin katkı payı
gross profit margin brüt kar marjı
at the margin sınırda
operating profit margin faaliyet kar marjı
margin requirements marj gereksinimleri
net interest margin net faiz marjı
net profit margin net kar aralığı
margin trading marj ticareti
net margin net marj
margin squeeze marj sıkmak
on the margin sınırda
margin loan marj kredisi
margin of error hata payı
margin pressure marj basıncı
ebit margin ebit marjı
safety margin güvenlik payı
margin rate marj oranı
ebitda margin ebitda marjı
transactional net margin method işlemsel net marj yöntemi
margin lending marj kredisi
margin of appreciation takdir payı
high-margin yüksek marj
low margin düşük marj
interest margin faiz marjı
margin erosion marj erozyonu
cash margin nakit marjı
narrow margin dar marj
margin expansion marj genişlemesi