l guitar machine heads

l guitar machine heads teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l guitar machine heads l gitar makine kafaları

l guitar machine heads terimi için benzer kelimeler ve anlamları

heads and deputy heads of intelligence başkanlar ve istihbarat başkanları
machine to machine makineden makineye
machine-to-machine communications makineden makineye iletişim
machine to machine market makine pazarından makineye
machine-to-machine (m2m) makineden makineye (m2m)
machine-to-machine (m2m) communications makineden makineye (m2m) haberleşme
machine-to-machine (m2m) modules makineden makineye (m2m) modüller
machine-to-machine solutions makineden makineye çözümler
machine to machine device makineden makineye cihaz
machine-to-machine interaction makineden makineye etkileşim
acoustic guitar akustik gitar
air guitar hava gitarı
bass guitar bas gitar
electric guitar elektro gitar
hawaiian guitar hawaii gitar
pedal steel guitar pedallı çelik gitar
slide guitar slayt gitarı
spanish guitar ispanyol gitarı
steel guitar çelik gitar
twelve-string guitar on iki telli gitar
guitar gitar
play the guitar gitar çalmak
guitar pick gitar penası
lead guitar baş gitarist
guitar case gitar çantası
guitar player gitarist
guitar riff gitar riff
guitar neck gitar boynu
guitar string gitar teli
rhythm guitar ritim gitar
playing guitar gitar çalmak
guitar strap gitar askısı
guitar tuner gitar tuner
i play the guitar gitar çalarım
guitar solo solo gitar
guitar music gitar müziği
base guitar baz gitar
guitar stand gitar standı
guitar hero gitar kahramanı
guitar tab gitar sekmesi
guitar strumming gitar tıngırdatması
folk guitar halk gitarı
strumming guitar tıngırdatmak gitar
guitar maker gitar yapımcısı
guitar body gitar gövdesi
guitar licks gitar yalıyor
classical guitar klasik gitar
signature guitar imza gitar
guitar chord gitar akoru
guitar lessons gitar dersleri