x, y and z principle

x, y and z principle teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x, y and z principle x, y ve z prensibi

x, y and z principle terimi için benzer kelimeler ve anlamları

the gross presentation principle- no-netting principle brüt sunum ilkesi - netleştirme ilkesi
principle and interest ilke ve ilgi
in principle and in practice prensipte ve pratikte
principle of checks and balances kontrol ve bakiyeler ilkesi
name and shame principle isim ve utanç prensibi
the true and fair view principle doğru ve adil görüş ilkesi
principle of common but differentiated responsibilities and ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesi ve
principle and purpose ilke ve amaç
principle of equal treatment and non-discrimination eşit muamele ve ayrımcılık yasağı ilkesi
the principle of equal treatment and sound administration eşit muamele ve ses yönetimi ilkesi
principle and structure ilke ve yapı
principle and in practice ilke ve uygulamada
interests and principle ilgi alanları ve ilke
and in principle ve ilke olarak
principle and effectiveness ilke ve etkinlik
see and avoid principle prensip görmek ve kaçınmak
free, prior and informed consent principle ücretsiz, önceden ve bilgilendirilmiş rıza ilkesi
rack and pinion principle kremayer ve pinyon prensibi
the principle of distinction between civilians and combatant siviller ve savaşçı arasındaki ayrım ilkesi
principle and source ilke ve kaynak
and matters of principle ve ilke konuları
principle of lawfulness and purpose yasallık ilkesi ve amacı
active and passive personality principle aktif ve pasif kişilik ilkesi
principle of sovereignty and equality egemenlik ve eşitlik ilkesi
data quality and proportionality principle veri kalitesi ve orantılılık ilkesi
plug and play principle tak ve çalıştır prensibi
the principle of proportionality and cost effectiveness orantılılık ve maliyet etkinliği ilkesi
purpose and guiding principle amaç ve yol gösterici ilke
principle for men and women erkekler ve kadınlar için ilke
if there is no principle of free prior and informed consent ücretsiz önceden ve bilgilendirilmiş rıza ilkesi yoksa
and principle of ve ilkesi
acceleration principle ivme ilkesi
active principle aktif ilke
anthropic principle antropik prensip
archimedes' principle arşimet & # x27; prensip
banking principle bankacılık prensibi
bernoulli's principle bernoulli prensibi
bitter principle acı prensibi
carnot principle carnot prensibi
closure principle kapatma prensibi
combination principle kombinasyon prensibi
competitive exclusion principle rekabetçi dışlama ilkesi
complementarity principle tamamlayıcılık ilkesi
consistency principle tutarlılık ilkesi
correspondence principle yazışma ilkesi
cosmological principle kozmolojik prensip
currency principle para birimi ilkesi
d'alembert's principle d & # x27; alembert ilkesi
duality principle dualite ilkesi
einstein's equivalency principle einstein eşdeğerliği ilkesi