t gives energy

t gives energy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t gives energy t enerji verir

t gives energy terimi için benzer kelimeler ve anlamları

who gives fast gives twice. hızlı veren iki kez verir.
gives off energy enerji verir
gives me energy bana enerji verir
gives energy enerji verir
gives you energy sana enerji verir
it gives energy enerji verir
where it gives off energy enerjiyi verdiği yer
gives you more energy sana daha fazla enerji verir
global energy efficiency and renewable energy fund küresel enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji fonu
renewable energy and energy efficiency partnership yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ortaklığı
energy returned on energy invested enerji, harcanan enerjiden geri döndü
renewable energy in the global energy mix küresel enerji karışımında yenilenebilir enerji
energy return on energy invested yatırılan enerjiden enerji geri dönüşü
energy from renewable energy sources yenilenebilir enerji kaynaklarından gelen enerji
non-energy energy industrial prices enerji dışı enerji sanayi fiyatları
offshore wind energy energy açık deniz rüzgar enerjisi
energy-saving and energy efficiency enerji tasarrufu ve enerji verimliliği
in the energy energy sector enerji enerjisi sektöründe
energy efficiency and renewable energy sources enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları
energy and non-energy commodities enerji ve enerji dışı ürünler
energy-efficient and energy saving enerji tasarrufu ve enerji tasarrufu
energy and non-energy sectors enerji ve enerji dışı sektörler
energy intake and energy expenditure enerji alımı ve enerji harcaması
sustainable energy and energy efficiency sürdürülebilir enerji ve enerji verimliliği
what gives ne verir
gives verir
gives rise yol açmaktadır
gives you wings sana kanatlar verir
gives up vazgeçmek
gives off verir
gives way yol verir
what gives? ne verir?
gives away verir
gives an overview genel bir bakış verir
it gives o verir
gives back geri verir
gives you sana verir
gives the impression izlenim verir
gives an insight bir fikir verir
gives me the creeps bana sürünür verir
gives birth doğurur
gives insight fikir verir
which gives hangi verir
gives guidance rehberlik verir
gives in verir
he gives o verir
gives an indication bir gösterge verir
gives effect to etkisi verir
it gives me great pleasure bana büyük zevk veriyor
it gives you sana verir