x-forwarded-for header

x-forwarded-for header teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı