a 10% participation

a 10% participation teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 10% participation % 10 katılım

a 10% participation terimi için benzer kelimeler ve anlamları

participation katılım
worker participation işçi katılımı
equity participation özkaynak katılımı
participation rate katılım oranı
full participation tam katılım
participation fee katılım ücreti
labor force participation işgücüne katılım
meaningful participation anlamlı katılım
active participation aktif katılım
equal participation eşit katılım
participation agreement katılım sözleşmesi
civic participation sivil katılım
public participation halkın katılımı
community participation topluluk katılımı
participation exemption katılım muafiyeti
continued participation devam eden katılım
labour force participation işgücüne katılım
encourage participation katılımı teşvik etmek
we look forward to your participation katılımınızı bekliyoruz
citizen participation vatandaş katılımı
profit participation kar katılımı
participation share katılım payı
labor participation işgücüne katılım
thank you for your participation katıldığınız için teşekkürler
certificate of participation katılım sertifikası
joint participation ortak katılım
effective participation etkili katılım
labour force participation rate işgücüne katılım oranı
increased participation artan katılım
broad participation geniş katılım
widening participation katılımın genişletilmesi
participation loan katılım kredisi
with the participation of katılımıyla
share participation katılımı paylaş
percentage participation yüzde katılım
labor participation rate işgücüne katılım oranı
social participation sosyal katılım
lack of participation katılım eksikliği
involvement and participation katılım ve katılım
labor force participation rate iş gücüne katılım oranı
participation and involvement katılım ve katılım
political participation siyasal katılım
stakeholder participation paydaş katılımı
subject participation konu katılımı
call for participation katılım çağrısı
further participation daha fazla katılım
participation rights katılım hakları
strong participation güçlü katılım
participation form katılım formu
successful participation başarılı katılım