a good match

a good match teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a good match iyi bir eşleşme

a good match terimi için benzer kelimeler ve anlamları

match-match maç-maç
good match iyi maç
a good match for için iyi bir eşleşme
are a good match iyi bir eşleşme
is a good match iyi bir eşleşme
good color match iyi renk uyumu
make a good match iyi bir eşleşme
could be a good match iyi bir eşleşme olabilir
a good match for you senin için iyi bir eşleşme
was a good match iyi bir maçtı
not a good match iyi bir eşleşme değil
a good match between arasında iyi bir eşleşme
provide a good match iyi bir eşleşme sağlamak
good match for için iyi bir eşleşme
were a good match iyi bir maçtı
find a good match iyi bir eşleşme bulmak
like a good match iyi bir maç gibi
is a good match for için iyi bir eşleşme
good match between arasında iyi bir eşleşme
being a good match iyi bir eş olmak
be a good match for you senin için iyi bir eş olmak
so that is a good match bu iyi bir eşleşme
to match good with iyi eşleşmek
have a good match iyi bir eşleşme
good match with iyi bir eşleşme
be a good a match iyi bir eşleşme
she is a good match o iyi bir eş
it's a good match. bu iyi bir eşleşme.
what's good for the country is good for general motors, and vice versa ülke için neyin iyi olduğu genel motorlar için iyidir;
what's good for the goose is good for the gander kaz için iyi olan, gander için iyi bir şey
good fences make good neighbors iyi çitler iyi komşular sağlar
do good feel good iyi hisset iyi hisset
good fences make good neighbours iyi çitler iyi komşular yapar
good wind and good sea iyi rüzgar ve iyi deniz
good night and good luck iyi geceler ve iyi şanslar
looking good and feeling good iyi görünmek ve iyi hissetmek
good to hear good news iyi haberi duymak güzel
i feel good so good çok iyi hissediyorum
look good feel good iyi görün iyi hisset
good accounts make good friends iyi hesaplar iyi arkadaşlar edinir
good luck and good courage iyi şanslar ve iyi cesaret
fair, good, very good adil, iyi, çok iyi
good afternoon, good night, see you tomorrow iyi günler, iyi geceler, yarın görüşürüz
poor, fair, good, very good fakir, adil, iyi, çok iyi
excellent very good good satisfactory mükemmel çok iyi iyi tatmin edici
good ethics are good business iyi etik iyi iştir
good practice, good business iyi uygulama, iyi iş
excellent very good good fair mükemmel çok iyi iyi fuar
the good, if brief, is twice as good iyi, eğer kısaysa, iki kat daha iyidir
good, good for you iyi, senin için iyi