a quote

a quote teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a quote alıntı

a quote terimi için benzer kelimeler ve anlamları

air quote hava teklifi
close quote teklifi kapat
duckfoot quote ördek ayağı alıntı
open quote açık fiyat teklifi
pre-quote ön alıntı
pull-quote alıntı yap
under-quote altı alıntı
quote alıntı
quote unquote alıntı yapmak
quote-driven alıntı odaklı
quote-unquote alıntı unquote
price quote fiyat teklifi
pull quote alıntı yap
request for quote teklif talebi
get a quote fiyat teklifi almak
request a quote bir teklif isteği
please quote lütfen alıntı yap
i quote alıntı yaparım
quote for alıntı yapmak
fee quote fiyat teklifi
free quote ücretsiz fiyat teklifi
quote from alıntı yapmak
quote number alıntı numarası
insurance quote sigorta teklifi
quote prices fiyat teklifi
direct quote doğrudan teklif
rate quote fiyat teklifi
quote a price fiyat teklif etmek
and i quote ve alıntı yapıyorum
quote on alıntı yapmak
give a quote teklif vermek
quote reference alıntı referans
single quote tek alıntı
provide a quote teklif ver
quote marks alıntı işaretleri
quote us bize alıntı yap
this quote bu alıntı
custom quote özel fiyat teklifi
request quote istek teklifi
budget quote bütçe teklifi
ask for a quote fiyat teklifi istemek
quote currency fiyat teklifi
translation quote çeviri teklifi
quote management fiyat teklifi yönetimi
get quote teklif almak
competitive quote rekabetçi fiyat teklifi
quote sheet fiyat teklifi
quick quote hızlı fiyat teklifi
favorite quote favori alıntı
make a quote fiyat teklifi yapmak