a construct

a construct teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a construct bir yapı

a construct terimi için benzer kelimeler ve anlamları

construct kurmak
construct state yapı durumu
construct validity yapı geçerliliği
social construct sosyal yapı
theoretical construct teorik yapı
gene construct gen yapısı
mental construct zihinsel yapı
legal construct yasal yapı
construct meaning anlam inşa
dna construct dna yapı
genetic construct genetik yapı
construct knowledge bilgi oluşturmak
construct an argument argüman oluşturmak
personal construct kişisel yapı
product construct ürün yapısı
construct arguments argümanlar oluşturmak
human construct insan yapısı
a social construct sosyal bir yapı
programming construct programlama yapısı
construct any building herhangi bir bina inşa etmek
artificial construct yapay yapı
construct sentences cümleler kurmak
cultural construct kültürel yapı
construct a picture resim kur
core construct çekirdek yapı
useful construct faydalı yapı
construct a model model kurmak
multidimensional construct çok boyutlu yapı
construct roads yollar inşa
construct indicators göstergeler inşa
face and construct validity yüz ve yapı geçerliliği
construct data veri oluşturmak
design and construct tasarım ve yapı
construct a typology tipoloji oluşturmak
fund construct fon yapısı
construct around etrafında inşa
dimensional construct boyutlu yapı
construct theories teoriler kurar
software construct yazılım yapısı
construct contract sözleşme yapmak
mathematical construct matematiksel yapı
construct a portfolio portföy kurmak
construct responses yanıtlar oluşturmak
construct portfolios portföy oluşturmak
abstract construct soyut yapı
design construct tasarım yapısı
an artificial construct yapay bir yapı
overall construct genel yapı
international construct uluslararası yapı
construct an identity kimlik oluşturmak