a charity

a charity teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a charity bağış

a charity terimi için benzer kelimeler ve anlamları

charity sadaka
charity begins at home sadaka evde başlar
charity commissioners yardım komisyoncuları
charity school yardım okulu
faith, hope, and charity inanç, umut ve sadaka
sister of charity sadaka kız kardeşi
registered charity kayıtlı bağış
charity shop yardım dükkanı
charity work hayır işi
charity event yardım etkinliği
charity care sadaka bakımı
charity organization hayır kurumu
for charity yardım için
public charity kamu yardım
charity auction yardım ihale
local charity yerel yardım
registered charity number kayıtlı yardım numarası
donate to charity hayır kurumuna bağış
charity commission yardım komisyonu
charity number yardım numarası
charity run sadaka koşusu
charity drive hayır kurumu
national charity ulusal yardım
charity partner yardım ortağı
charity appeal yardım temyiz
raise money for charity yardım için para toplamak
charity donation hayır bağışı
children's charity çocuk hayır kurumu
charity sector yardım sektörü
charity concert yardım konseri
charity foundation yardım kurumu
charity organisation yardım kuruluşu
charity ball yardım top
give to charity bağışla
charity law sadaka kanunu
charity fundraiser yardım fonu yaratıcısı
charity fund yardım fonu
charity gala sadaka gala
catholic charity caritas katolik yardımcısı
charity project yardım projesi
independent charity bağımsız yardım
private charity özel yardım
charity children sadaka çocuklar
international charity uluslararası yardım
charity walk sadaka yürüyüşü
charity program yardım programı
christian charity hıristiyan sadaka
charity fundraising yardım fonu
charity navigator hayırseverlik gezgini
donated to charity hayır kurumuna bağışlandı