e information will be gathered

e information will be gathered teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e information will be gathered e bilgi toplanacak

e information will be gathered terimi için benzer kelimeler ve anlamları

information gathered toplanan bilgi
gathered information toplanan bilgi
information is gathered bilgi toplandı
information gathered from toplanan bilgi
information was gathered bilgi toplandı
i gathered information bilgi topladım
information will be gathered bilgi toplanacak
gathered enough information yeterince bilgi toplandı
information i have gathered topladığım bilgiler
information gathered through toplanan bilgiler
or information provided to or gathered by veya tarafından sağlanan veya toplanan bilgiler
they gathered information bilgi topladılar
the information thus gathered böylece toplanan bilgiler
have gathered information bilgi topladı
information was gathered and summarised bilgi toplandı ve özetlendi
gathered information about hakkında bilgi toplandı
information gathered as a result sonuç olarak toplanan bilgiler
forward the information gathered toplanan bilgileri iletmek
information has been gathered from bilgi toplandı
n the basis of the information gathered. n toplanan bilgilerin temelinde.
the information gathered here burada toplanan bilgiler
additional information was gathered ek bilgi toplandı
financial information gathered toplanan finansal bilgiler
gathered some information bazı bilgiler topladı
the information i gathered topladığım bilgiler
any information gathered toplanan herhangi bir bilgi
information gathered by cookies çerezler tarafından toplanan bilgiler
up-gathered yukarı toplanan
gathered toplanmış
gathered together bir araya toplandı
data gathered toplanan veriler
gathered from -dan toplandı
gathered up topladı
gathered pace toplanan tempo
gathered momentum toplanan momentum
gathered around toplanmış
gathered in toplanmış
gathered by tarafından toplandı
have gathered toplandı
are gathered toplandı
is gathered toplandı
evidence gathered kanıt toplandı
people gathered toplanan insanlar
will be gathered toplanacak
gathered data toplanan veri
to be gathered toplanacak
we have gathered toplandık
gathered at toplandı
gathered on toplandı
i gathered topladım