cable-ready

cable-ready teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cable-ready kablo hazır

cable-ready terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ready ready up hazır hazır
more more than ready ready hazır olduğundan daha fazlası
ready ready go go hazır hazır git git
cable ready kablo hazır
ready-made cable hazır kablo
run the cable cable kablo kablosunu çalıştırmak
hood cable to cable başlık kablosu kabloya
at the ready hazır durumda
camera-ready kamera için hazır
camera-ready copy kamera hazır kopya
combat-ready savaş hazır
make ready hazırla
make-ready hazırla
oven-ready fırına vermeye hazır
pre-ready önceden hazır
ready hazır
ready money hazır para
ready reckoner hazır hesaplayıcı
ready room hazır oda
ready, willing, and able hazır, istekli ve yetenekli
ready-made hazır
ready-mix hazır karışım
ready-to-wear hazır giyim
ready-witted hazırcevap
rough and ready kaba ve hazır
rough-and-ready yasak savar
touch-ready dokunmatik hazır
get ready hazırlanmak
ready to go gitmeye hazır
ready to use kullanıma hazır
getting ready hazır olmak
are you ready hazır mısın
be ready hazır ol
i'm ready hazırım
ready for için hazır
ready access hazır erişim
ready for use kullanıma hazır
ready steady go hazır git
stand ready hazır dur
ready to wear giymeye hazır
ready meals hazır yemekler
ready to eat yemeye hazır
not ready hazır değil
ready to roll yuvarlanmaya hazır
get ready for hazırlanmak
is ready hazır
almost ready neredeyse hazır
i am ready hazırım
stands ready hazır duruyor
will be ready hazır olacak