a little while

a little while teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a little while bir süre