b-1113 grades

b-1113 grades teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b-1113 grades b-1113 sınıflarda

b-1113 grades terimi için benzer kelimeler ve anlamları

auto 1113 otomatik 1113
grades sınıflarda
good grades iyi notlar
school grades okul notları
steep grades dik dereceler
get good grades iyi notlar al
transcript of grades notların transkripti
poor grades zayıf notlar
early grades erken notlar
academic grades akademik notlar
bad grades kötü notlar
university grades üniversite notları
elementary grades ilkokul notları
declining grades azalan notlar
all grades tüm sınıflarda
better grades daha iyi notlar
outstanding grades üstün kaliteler
upper grades üst sınıflar
grades k-12 sınıflarda k-12
student grades öğrenci notları
key to grades notların anahtarı
excellent grades mükemmel notlar
for all grades tüm sınıflarda
withdrawal grades çekilme notları
drop in grades notlarda düşüş
declining ore grades azalan cevher notları
improved grades iyileştirilmiş kaliteler
grades and standards notlar ve standartlar
transcripts of grades notların transkriptleri
different grades farklı sınıflarda
grades and marks notlar ve notlar
transcript grades transkript notları
grades certificate notlar sertifikası
have good grades iyi notlara sahip olmak
grades achieved elde edilen notlar
grades average not ortalaması
coated grades kaplanmış kaliteler
numeric grades sayısal notlar
range of grades sınıf aralığı
marks and grades işaretleri ve notlar
grades of paper kağıt notları
raise grades notları yükselt
suitable grades uygun notlar
later grades sonraki notlar
grades of fuel yakıt kaliteleri
grades earned kazanılan notlar
get bad grades kötü notlar almak
grades of steel çelik notları
i get good grades iyi notlar alıyorum
explanation of grades notların açıklaması