o gas or bloating

o gas or bloating teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o gas or bloating o gaz veya şişkinlik

o gas or bloating terimi için benzer kelimeler ve anlamları

gas and bloating gaz ve şişkinlik
gas bloating gaz şişirme
bloating gas şişkinlik gazı
gas or bloating gaz veya şişkinlik
bloating şişkinlik
abdominal bloating karın şişkinliği
stomach bloating mide şişkinliği
bloating and swelling şişkinlik ve şişme
cramping or bloating kramp veya şişkinlik
intestinal bloating bağırsak şişkinliği
no bloating şişkinlik yok
bloating and wind şişkinlik ve rüzgar
mild bloating hafif şişkinlik
swelling and bloating şişme ve şişkinlik
cramping and bloating kramp ve şişkinlik
bloating and constipation şişkinlik ve kabızlık
bloating or swelling şişkinlik veya şişme
experience bloating şişkinlik deneyimi
constipation and bloating kabızlık ve şişkinlik
cause bloating şişkinliğe neden
causing bloating şişkinliğe neden
bloating indigestion şişkinlik hazımsızlık
bloating, flatulence şişkinlik, şişkinlik
bloating, belching şişkinlik, geğirme
bloating abdomen şişkinlik karın
abdominal bloating ascites abdominal şişkinlik asscites
bloating cramping şişkinlik krampı
bloating and discomfort şişkinlik ve rahatsızlık
bloating may şişkinlik olabilir
bloating diarrhea şişkinlik ishal
bloating, pelvic şişkinlik, pelvik
prevent bloating şişkinliği önlemek
gas works gas gaz gaz çalışıyor
zero gas and span gas sıfır gaz ve açıklıklı gaz
gas-gas heater gaz-gaz ısıtıcı
hydrogen gas a h2-gas hidrojen gazı a h2 gazı
gas-to-gas competition gazdan gaza rekabet
advanced gas-cooled reactor gelişmiş gaz soğutmalı reaktör
air gas hava gazı
alveolar gas alveoler gazı
blister gas kabarcıklı gaz
blood gas kan gazı
blood gas analysis kan gazı analizi
blue gas mavi gaz
bottled gas şişelenmiş gaz
calor gas kalorili gaz
carbonic-acid gas karbonik asit gazı
casinghead gas muhafaza gazı
coal gas kömür gazı
compressed petroleum gas sıkıştırılmış petrol gazı