a rule of thumb

a rule of thumb teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a rule of thumb bir kural