a rule of thumb

a rule of thumb teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a rule of thumb bir kural

a rule of thumb terimi için benzer kelimeler ve anlamları

rule of thumb temel kural
as a rule of thumb kural olarak
thumb rule temel kural
a good rule of thumb iyi bir kural
good rule of thumb iyi bir kural
general rule of thumb genel kural
as a general rule of thumb genel bir kural olarak
by rule of thumb kural olarak
rough rule of thumb başparmak kaba kuralı
a general rule of thumb genel bir kural
as rule of thumb kural olarak
as a thumb rule kural olarak
rule thumb kural başparmak
one rule of thumb tek kural
simple rule of thumb basit kural kuralı
as a rough rule of thumb kaba bir kural olarak
basic rule of thumb temel kural
a thumb rule başparmak kuralı
rule of thumb for için kural
a rule thumb kural kuralı
it is a good rule of thumb bu iyi bir kuraldır
as a rule thumb kural olarak
no rule of thumb kural yok
rule of thumb behavior başparmak davranışı kuralı
a basic rule of thumb temel bir kural
rule of thumb approach başparmak kuralı yaklaşımı
a simple rule of thumb basit bir kural
old rule of thumb eski kural
as thumb rule kural olarak
the rule of thumb with başparmak kuralı
it's a rule of thumb bu bir kuraldır
an important rule of thumb önemli bir kural
general rule thumb genel kural
a rule of thumb says başparmak kuralı diyor
is a good rule of thumb iyi bir kuraldır
practical rule of thumb pratik kural
rule of thumb that başparmak kuralı
rule-of-thumb work temel kural çalışması
common rule of thumb genel kural
provide with a rule of thumb bir kural ile sağlamak
rule o thumb kural o başparmak
usual rule of thumb genel kural
thumb of rule kuralın üstünlüğü
l rule of thumb l kural
rule after rule kuraldan sonra kural
adductor muscle of thumb başparmak indüktör kas
finger-thumb reflex parmak başparmak refleksi
hop-o'-my-thumb hop-o & # x27; -my-başparmak
lady's-thumb hanımın & # x27; s-başparmak
long abductor muscle of thumb başparmak uzun abdüktör kas