a great many

a great many teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a great many çok fazla

a great many terimi için benzer kelimeler ve anlamları

great great great great grandson büyük büyük büyük torun
great great great great grandfather büyük büyük büyük büyük dede
many many many thanks çok çok çok teşekkürler
great-great-great-grandfather büyük, büyük, büyük büyükbaba
great-great-great granddaughter büyük büyük büyük torun
great-great-great-grandmother büyük-büyük-büyük-büyükannesi
great-great-great grandchildren büyük-büyük-büyük torun
great-great-great-grandchild büyük-büyük-büyük-torun
great great great harika harika harika
great-great-great-granddad büyük-büyük-büyük-büyükbaba
great-great-great-grandson büyük büyük büyük torunu
great-great-great son yüce yüce evlat
great great great niece büyük harika büyük yeğeni
great-great-great uncle büyük-büyük-büyük amca
many-to-many birçok çoğa
many many thanks çok çok teşekkürler
many-to-many communication çoktan çoğa iletişim
for many, many years uzun yıllar
many many happy returns of the day günün birçok mutlu dönüşü
many, many more çok, çok daha fazla
many, many times çok, çok defa
many, many good çok, çok iyi
many, many wonderful çok, çok harika
she has many many o çok çok var
many, many years çok, çok yıllar
many many dear pek çok canım
on many, many occasions çok, birçok durumda
and so many, many ve çok, çok
many, many mistakes çok, çok fazla hata
there are so many, many things çok fazla çok şey var
as many --too many çok - çok fazla
many many love çok fazla aşk
among many, many çok, çok
many, many others çok, diğerleri
great many çok fazla
a great many people çok fazla insan
a great many things çok fazla şey
great many people birçok insan
great many more çok daha fazlası
in a great many çok fazla
a great many times çok defa
many great things çok harika şeyler
many great reasons birçok harika sebep
great many organizations çok sayıda organizasyon
there are a great many çok fazla var
many great voices çok güzel sesler
a great many changes çok fazla değişiklik
a great many places çok fazla yer
many great prizes çok büyük ödüller
exceedingly great many son derece harika