n interest

n interest teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n interest n ilgi

n interest terimi için benzer kelimeler ve anlamları

in the periods that interest income or interest expense is r faiz geliri veya faiz giderinin d
interest or non-interest bearing faizli veya faizsiz
ownership interest interest mülkiyet faizi faiz
interest on top of interest faiz üstüne faiz
interest at the legal interest rate yasal faiz oranından faiz
coupled with an interest interest bir faiz ile birleştiğinde
low-interest or interest-free loans düşük faizli veya faizsiz krediler
interest-free and low interest loans faizsiz ve düşük faizli krediler
accrued interest tahakkuk eden faiz
carried interest taşınan faiz
compound interest bileşik faiz
conflict of interest çıkar çatışması
controlling interest faiz kontrolü
ex interest faiz dışı
future interest gelecekteki ilgi
human interest insan ilgisi
human-interest story insani ilgi hikayesi
in one's interest bir çıkarına
in the interest of yararına
insurable interest sigortalanabilir faiz
interest faiz
interest group ilginç grup
interest rate faiz oranı
interest-rate futures faizli vadeli işlemler
life interest hayat ilgisi
prime interest rate ana faiz oranı
public interest kamu yararı
public-interest group kamu yararı grubu
public-interest law kamu çıkar hukuku
self-interest kişisel çıkar
short interest kısa faiz
simple interest basit ilgi
special interest özel ilgi
special-interest group özel ilgi grubu
take an interest ilgi çekmek
unity of interest çıkar birliği
vested interest kazanılmış faiz
with interest ilgiyle
security interest güvenlik faizi
interest income faiz geliri
ownership interest mülkiyet faizi
equity interest özkaynak faizi
best interest en iyi ilgi
interest expense faiz gideri
beneficial interest yararlı ilgi
default interest varsayılan faiz
in the best interest en iyi şekilde
minority interest azınlık payı
of interest ilgi
bear interest ilgi duymak