n front of each other

n front of each other teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n front of each other n birbirinin önünde

n front of each other terimi için benzer kelimeler ve anlamları

in front of each other birbirinin önünde
front left front right ön sol ön sağ
front front-end loading ön ön uç yükleme
on each front her tarafta
each commune, each village her komün, her köy
each year, each person her yıl, her insan
one foot in front of the other bir ayak diğerinin önünde
one in front of the other biri diğerinin önünde
in front of other people diğer insanların önünde
putting one foot in front of the other bir ayağını diğerinin önüne koymak
at each other's throats birbirlerine boğazlarında
each other herbiri
live in each other's pockets birbirlerinin cebinde yaşayabilir
made for each other birbirleri için yapılan
with each other birbirleriyle
from each other birbirinden
meet each other birbiriyle tanışmak
against each other birbirlerine karşı
get to know each other birbirini tanımak
of each other birbirinden
help each other birbirinize yardim edin
see each other birbirlerini görmek
next to each other birbirinin yanında
learn from each other birbirinden öğrenmek
talk to each other birbiriyle konuşmak
facing each other birbirleriyle yüzleşmek
relative to each other birbirlerine göre
know each other birbirlerini tanımak
between each other birbirleri arasında
support each other birbirlerini destekle
face each other birbirinize dönün
towards each other birbirlerine doğru
hold each other accountable birbirini sorumlu tutmak
getting to know each other birbirlerini tanımak
close to each other birbirine yakın
complement each other birbirini tamamlayacak
we love each other birbirimizi seviyoruz
build on each other birbirlerine dayanmak
interact with each other birbirleriyle etkileşime girme
among each other aralarında
trust each other birbirine güvenmek
relate to each other birbiriyle ilişki kurmak
understand each other birbirini anlamak
like each other birbirleri gibi
about each other birbirleri hakkında
love each other birbirini sevmek
communicate with each other birbiriyle iletişim kurmak
on top of each other birbirinin üstünde
with respect to each other birbirlerine göre
run into each other birbiriyle yüzleşmek