y never wrote a letter

y never wrote a letter teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y never wrote a letter hiç mektup yazmadın

y never wrote a letter terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wrote her a letter ona bir mektup yazdı
wrote a letter mektup yazdı
i wrote a letter bir mektup yazdım
wrote a letter to the king krala bir mektup yazdı
wrote letter sent gönderilen mektubu yazdı
letter that you wrote yazdığın mektup
wrote me a letter bana mektup yazdı
as i wrote in the letter mektupta yazdığım gibi
wrote them a letter onlara bir mektup yazdı
wrote letter mektup yazdı
never never never give up asla asla asla vazgeçme
assessment letter letter değerlendirme mektubu mektubu
never say never asla asla deme
never-never asla asla
never-never land hiçbir zaman olmayan ülke
never never give up asla ama asla pes etme
never say never again bir daha asla "asla" deme
i never never ben asla
never never quit asla bırakma
never never again bir daha asla
i ll never never give up asla pes etmeyeceğim
co-wrote ortak yazar
wrote yazdı
wrote the book on kitabı yazdı
wrote down yazdı
i wrote yazdım
wrote off yazdı
wrote back geri yazdı
he wrote o yazdı
you wrote sen yazdın
wrote up yazdı
wrote about hakkında yazmıştı
who wrote kim yazdı
she wrote yazdı
as he wrote yazdığı gibi
murder she wrote yazdığı cinayet
i wrote down aşağıya yazdım
wrote me bana yazdı
wrote a poem bir şiir yazdı
famously wrote ünlü yazdı
wrote in yazdı
once wrote bir zamanlar yazdı
wrote the book kitabı yazdı
i wrote her ona yazdım
we wrote biz yazdık
wrote by tarafından yazdı
wrote that bunu yazdı
wrote extensively kapsamlı yazdı
as i wrote yazdığım gibi
wrote it down yazdı