a matter of course

a matter of course teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a matter of course elbette

a matter of course terimi için benzer kelimeler ve anlamları

as a matter of course tabii olarak
matter of course, a elbette, bir
matter-of-course meselesi-kurs
matter of course elbette
is a matter of course tabi ki mesele
as matter of course tabii ki
a matter of course for us bizim için elbette bir mesele
become a matter of course elbette bir mesele haline gelmek
subject matter of the course dersin konusu
becoming matter of course tabi olmak
have become a matter-of-course elbette bir mesele haline gelmiş
is done as a matter of course elbette olarak yapılır
course matter ders meselesi
this would be a matter of course bu elbette bir sorun olurdu
course subject matter ders konusu
matter of course retirement elbette emeklilik meselesi
course-by-course evaluation kurs bazında değerlendirme
on a course-by-course basis kurs bazında
course by course basis kurs bazında kurs
as a matter of fact doğrusu
back matter geri madde
black lives matter siyah hayatlar önemli
condensed matter yoğun madde
condensed matter physics yoğun madde fiziği
condensed-matter physics yoğun madde fiziği
crux of the matter meselenin özü
dark matter karanlık madde
dead matter ölü madde
degenerate matter dejenere madde
for that matter bu konuda
foul matter pis madde
front matter ön madde
heart of the matter maddenin kalbi
kinetic theory of matter maddenin kinetik teorisi
laughing matter gülme maddesi
matter madde
matter in deed senet meselesi
matter of fact, a aslında, bir
matter of law hukuk meselesi
matter of life and death, a ölüm kalım meselesi
matter of opinion fikir meselesi
matter of opinion, a görüş meselesi, a
matter of record kayıt meselesi
matter waves madde dalgaları
matter-of-fact duygusuz
matter-of-factly madde-of-factly
mind over matter zihin, maddeden üstündür
no matter önemli değil
no matter how you slice it nasıl dilimlediğin önemli değil
non-matter madde-dışı