a load of bananas

a load of bananas teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a load of bananas bir sürü muz

a load of bananas terimi için benzer kelimeler ve anlamları

load of bananas muz yükü
bananas muz
go bananas gidin muzlar
going bananas muz almak
bunch of bananas muz salkımı
went bananas muz gitti
a bunch of bananas bir demet muz
i go bananas muz yapıyorum
red bananas kırmızı muz
be bananas muz ol
fried bananas kızarmış muzlar
goes bananas muz gider
i went bananas muz kullandım
dollar bananas dolarlık muz
bananas and beef muz ve dana eti
i like bananas muzu severim
hands of bananas muz elinde
i'm going bananas muz alıyorum
gone bananas muz gitti
hand of bananas muz el
dessert bananas tatlı muz
bananas are a great source of potassium muzlar harika bir potasyum kaynağıdır
is bananas muz
sell bananas muz satmak
bendy bananas bendy muz
case of bananas muz vakası
raw bananas çiğ muz
grow bananas muz büyümek
eat bananas muz ye
like bananas. muz gibi.
a pack of bananas bir paket muz
fresh bananas, excluding hariç, taze muzlar
wrapped bananas sarılmış muz
supplying bananas muz ikmali
i get bananas muz alıyorum
harvested bananas hasat edilmiş muzlar
hectares of bananas hektar muz
bananas. platanos muz. platanos
feed bananas muzları besle
a few bananas birkaç muz
bananas leaves muz yaprakları
eating bananas muz yemek
exclusively bananas sadece muzlar
over bananas muz üstü
3 ripe bananas 3 olgun muz
bananas cable muz kablosu
land of bananas muz ülkesi
give bananas muz ver
production of bananas muz üretimi
the bananas are green muzlar yeşil