a level playing field

a level playing field teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a level playing field seviye oyun alanı

a level playing field terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a level playing field at international level uluslararası düzeyde bir seviye oyun alanı
level playing field seviye oyun alanı
on a level playing field seviye oyun alanında
more level playing field daha fazla oyun alanı
a level playing field for için bir seviye oyun alanı
create a level playing field seviye oyun alanı yarat
ensure a level playing field seviye oyun alanı sağlamak
maintain a level playing field seviye oyun alanı koru
playing field is level oyun alanı seviyesi
global level playing field küresel seviye oyun alanı
maintaining a level playing field seviye oyun alanı korumak
a more level playing field daha seviye oyun alanı
establish a level playing field seviye oyun alanı oluşturmak
equal level playing field eşit seviyeli oyun alanı
can level the playing field oyun alanını düzleyebilir
international level playing field uluslararası seviye oyun alanı
level competitive playing field seviye rekabetçi oyun alanı
level the playing field for için oyun alanını seviyelemek
creates a level playing field seviye oyun alanı yaratır
common level playing field ortak seviye oyun alanı
competing on a level playing field seviye oyun alanında rekabet
level playing field between seviye arasında oyun alanı
help level the playing field oyun alanı seviyesine yardım
level economic playing field seviye ekonomik oyun alanı
fair level playing field adil seviye oyun alanı
level a playing field oyun alanı seviyelemek
non level playing field seviye dışı oyun alanı
one-level playing field tek seviyeli oyun alanı
necessary level playing field gerekli seviye oyun alanı
thrive on a level playing field seviye oyun alanında gelişmek
directive ensures a level playing field direktif seviye oyun alanı sağlar
a level of playing field oyun alanı seviyesi
a level playing field for all actors tüm aktörler için bir seviye oyun alanı
a level playing field for all market players tüm piyasa oyuncuları için seviye oyun alanı
level the playing field for women. kadınlar için oyun alanı seviyelemek.
o compete on a level playing field o seviye oyun alanında rekabet etmek
maintenance of level playing field seviye oyun alanı bakımı
level playing field globally global düzeyde oyun alanı
lack of level playing field seviye oyun alanı eksikliği
operating on level playing field seviye oyun alanında faaliyet göstermek
as a level-playing field seviye oyun alanı olarak
fair and level playing field fuar ve seviye oyun alanı
lack of a level playing field seviye oyun alanı eksikliği
a world level playing field dünya düzeyinde bir oyun alanı
a minimum level-playing field minimum seviye oyun alanı
a community level playing field topluluk düzeyinde bir oyun alanı
fight for a level playing field seviye oyun alanı için mücadele
pursuit of level playing field seviye oyun alanı arayışı
absence of a level playing field seviye oyun alanı yokluğu
level the playing field for american workers amerikalı işçiler için oyun alanını seviyelemek