a long shot

a long shot teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a long shot uzun bir atış

a long shot terimi için benzer kelimeler ve anlamları

shot reverse shot atış ters atış
shot to shot performance atış performansı
from shot to shot atıştan atış
shot to shot time atış zamanı
single shot and multi shot tek atış ve çoklu atış
by a long shot uzun bir atış
long shot uzun atış
long shot, a uzun atış, bir
not by a long shot uzun bir vuruşla değil
it is a long shot uzun bir atış
is a long shot uzun atış
it was a long shot uzun bir atış oldu
long-range shot uzun mesafeli atış
long distance shot uzak mesafeden atış
long shot camera uzun atış kamera
for a long shot uzun bir atış için
medium long shot orta uzun atış
not a long shot uzun atış değil
a long sequence shot uzun bir dizi atış
it is a long shot but i uzun bir atış ama ben
very long shot çok uzun atış
long long ago uzun uzun zaman önce
long long time çok uzun zaman
for a long long time uzun süredir
long long-dated uzun uzun tarihli
a long long time ago çok uzun zaman önce
long long time ago uzun uzun zaman önce
a long long time uzun zaman
it took a long long time uzun zaman aldı
goes a long long way çok uzun bir yol gidiyor
once upon a time long, long ago bir zamanlar uzun zaman önce
long, long fight uzun, uzun kavga
long, long rainy days uzun, uzun yağmurlu günler
long e, long a uzun e uzun
life long long term uzun ömürlü
air shot hava atışı
anchor shot çapa atışı
angle shot açılı atış
approach shot yaklaşma atışı
bank shot banka atışı
bean shot fasulye çekirdeği
best shot en iyi vuruş
big shot büyük atış
bird shot kuş vuruşu
boom shot patlama vuruşu
bridging shot köprü atış
cannon-shot top-shot
case shot şarapnel
chain shot zincir atışı
cheap shot ucuz atış