d performance

d performance teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
d performance d performans

d performance terimi için benzer kelimeler ve anlamları

performance or non-performance performans veya performanssız
past performance is not a guide to future performance geçmiş performans gelecekteki performans için bir rehber değildir
non-performance or late performance performanssız veya geç performans
cello performance performance viyolonsel performans performansı
delay in performance or non performance performansta gecikme veya performanssızlık
past performance is not a guarantee of future performance geçmiş performans gelecekteki performansın garantisi değildir
coefficient of performance performans katsayısı
command performance komut performansı
performance performans
performance appraisal performans değerlendirme
performance art performans sanatı
performance bond performans tahvili
performance indicator performans göstergesi
performance test performans testi
performance-enhancing performans arttırıcı
specific performance özel performans
high performance yüksek performans
performance management performans yönetimi
financial performance finansal performans
key performance indicators anahtar performans göstergeleri
business performance iş performansı
environmental performance çevresel performans
poor performance zayıf performans
performance review performans incelemesi
economic performance ekonomik performans
performance standards performans standartları
performance metrics performans ölçütleri
overall performance genel performans
performance guarantee performans garantili
peak performance en yüksek performans
performance data performans verisi
performance indicators performans göstergeleri
safety performance güvenlik performansı
outstanding performance sıradışı performans
sales performance satış performansı
strong performance güçlü performans
performance status performans durumu
non-performance yapmama
operational performance operasyonel performans
performance measurement performans ölçümü
academic performance akademik performans
work performance çalışma performansı
performance evaluation performans değerlendirmesi
performance measures performans ölçüleri
past performance geçmiş performans
performance improvement performans iyileştirme
job performance iş performansı
operating performance işletme performansı
performance requirements performans gereklilikleri
product performance ürün performansı