a 10 percent rate

a 10 percent rate teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 10 percent rate yüzde 10'luk bir oran

a 10 percent rate terimi için benzer kelimeler ve anlamları

genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration dahi yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terleme
percent to percent yüzde ile yüzde
which went from 5 percent of gdp in 1980 to 12 percent 1980’de gsyih’nın yüzde 5’inden yüzde 12’ye
74 percent to 26 percent yüzde 74 ile yüzde 26
6.5 percent to 10 percent yüzde 6,5 ila yüzde 10
from percent to percent yüzde ile yüzde
percent rate yüzde oranı
at the rate of 5 percent yüzde 5 oranında
rate of 84 percent yüzde 84 oranı
rate of six percent yüzde altı oranı
percent over the 2012 rate. 2012 oranına göre yüzde.
percent rate expected beklenen yüzde oranı
rate under percent yüzde altında oran
percent interest rate yüzde faiz oranı
50 percent maximum heart rate % 50 maksimum kalp atış hızı
percent error rate yüzde hata oranı
20 percent rate yüzde 20 oran
an annual rate of 30 percent yıllık yüzde 30'luk bir oran
rate of less than 0.75 percent yüzde 0,75'in altındaki oran
50 percent lower rate yüzde 50 daha düşük oran
rate of 6 percent yüzde 6 oranı
with the unemployment rate reaching 30 percent işsizlik oranı yüzde 30'a ulaştığında
100 percent response rate yüzde 100 cevap oranı
interest at the rate of one percent yüzde bir oranında faiz
at a rate of ten percent yüzde on oranında
31 percent rate yüzde 31 oranı
compounded annual rate rate yıllık bileşik faiz oranı
flat rate rate sabit oran
respiratory rate and heart rate solunum hızı ve kalp atış hızı
population growth rate rate nüfus artış hızı
interest rate rate faiz oranı
heart rate, respiratory rate kalp hızı, solunum hızı
percent yüzde
percent sign yüzde işareti
percent change yüzde değişimi
weight percent ağırlık yüzdesi
percent volatile yüzde uçucu
one hundred percent yüzde yüz
in percent yüzde olarak
100 percent yüzde 100
percent daily values günlük değerlerin yüzdesi
percent off yüzde indirim
percent stake yüzde hissesi
fifty percent yüzde elli
hundred percent yüzde yüz
percent increase yüzde artış
one percent yüzde bir
percent by weight ağırlıkça yüzde
percent complete tamamlanan yüzde
top ten percent ilk yüzde on