p-extension body

p-extension body teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
p-extension body p-uzatma gövdesi

p-extension body terimi için benzer kelimeler ve anlamları

body extension vücut uzatma
from body to body vücuttan vücuda
body and body parts vücut ve vücut parçaları
body to body massage vücut masajı
algebraic extension cebirsel uzatma
brand extension marka uzantısı
buck's extension buck 'un uzantısı
extension uzantı
extension agent uzatma maddesi
extension bolt uzatma cıvatası
extension cord uzatma kablosu
extension courses uzatma kursları
extension field uzatma alanı
extension ladder sürgülü merdiven
extension library service uzatma kütüphane hizmeti
extension ring uzatma halkası
extension rule uzatma kuralı
extension tube uzatma borusu
file extension dosya uzantısı
simple algebraic extension basit cebirsel genişleme
simple extension basit uzatma
simple transcendental extension basit aşkın uzatma
skeletal extension iskelet uzatma
university extension üniversiteyi uzatma
by extension ek olarak
extension cable uzatma kablosu
extension number uzatma numarası
extension services uzatma hizmetleri
extension of time zamanın uzatılması
extension lead uzatma kablosu
line extension hat uzatma
extension study uzatma çalışması
extension shaft uzatma mili
extension of credit kredinin uzatılması
life extension hayat uzatma
phone extension telefon uzatma
time extension zaman uzantısı
extension workers uzatma işçileri
contract extension sözleşme uzatma
extension pole uzatma direği
extension bar uzatma çubuğu
extension line uzatma hattı
extension period uzatma süresi
agricultural extension tarımsal yayım
shaft extension mil uzatma
extension office uzatma ofisi
deadline extension son tarih uzatma
and by extension ve uzatma
credit extension kredi uzatma
extension rod uzatma çubuğu