e on your own

e on your own teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e on your own e kendi başına

e on your own terimi için benzer kelimeler ve anlamları

your use of the site is at your own risk siteyi kullanmanız kendi sorumluluğunuzdadır
take your future into your own hands geleceğini kendi eline al
own their own land kendi topraklarına sahip olmak
own initiative and at their own risk kendi inisiyatifi ve kendi riski altında
they own their own kendilerine aitler
own his own business kendi işine sahip olmak
own account and at its own expense kendi hesabına ve kendi pahasına
mind your own business kendi işine bak
mind-your-own-business kendi işine bak
roll-your-own kendininkini yuvarla
on your own kendi başına
at your own risk kendi sorumluluğunuzda
your own kendi
at your own expense kendi pahasına
of your own kendi
by your own kendi başına
bring your own device kendi cihazını getir
at your own pace kendi hızında
make your own kendin yap
you are on your own kendi başınasın
make it your own kendi haline getir
get your own way kendi yoluna git
is at your own risk kendi sorumluluğunuzdadır
hold your own kendine ait ol
in your own time kendi zamanında
in your own words kendi sözcüklerinle
do your own thing kendi işini yap
on your own terms kendi şartlarınla
on your own time kendi zamanında
your very own senin kendi
be on your own kendi başına ol
for your own good senin iyiliğin için
on your own behalf kendi adına
in your own kendi başına
create your own kendin yap
bring your own kendininkini getir
pick-your-own pick-your-kendi
at your own kendi başına
for your own records kendi kayıtların için
get your own kendin ol
make up your own mind kendi kararını ver
your own way kendi yolun
for your own kendi başına
entirely at your own risk tamamen kendi sorumluluğunuzdadır
at your own discretion kendi takdirine bağlı olarak
build your own kendin yap
go your own way kendi yoluna git
your own risk kendi risklerin
for your own safety kendi güvenliğin için
travel on your own kendi kendine seyahat