i suggest you

i suggest you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i suggest you sana öneririm