i am sending you

i am sending you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i am sending you sana gönderiyorum