i take it

i take it teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i take it onu alıyorum

i take it terimi için benzer kelimeler ve anlamları

take take out çıkar çıkar
take take instructions talimatları al
will take take time to heal iyileşmek için zaman alacak
at face value, take yüz değerinde
devil take the hindmost, the şeytan en arkaya
do a double take çift almak
double take çift almak
double take, do a çift al, bir yap
double-take çift almak
hot take sıcak almak
in-take in-almak
matsu-take matsu-alacak
not take no for answer cevap için hayır alma
on faith, take it inançla, al
on the take alırken
out-take dışı almak
pay your money and take your choice paranı öde ve seçimini yap
piss-take sidik almak
put-and-take koymak-ve-almak
spit take tükürmek almak
take almak
take a back seat arka koltuga gecin
take a bath yıkanmak
take a bow saygıyla eğil
take a break ara ver
take a chance şansını dene
take a chill pill sakinleş
take a crack at çatlamak
take a dim view of kısık görmek
take a fall düşüş yaşa
take a fancy to hoşlanmak
take a fit uyum sağlamak
take a gander at göz atmak
take a hand in yardım almak
take a hike bir zam almak
take a hint ipucu al
take a joke şaka yap
take a leaf out of someone's book birisinin kitabından bir yaprak çıkar
take a leak sızıntı yapmak
take a load off one's mind aklını kaçırmak
take a look at şuna baksana
take a picture bir fotoğraf çek
take a poke at dürtmek
take a powder toz al
take a rain check yağmur kontrolü yapmak
take a shellacking rafa çıkarmak
take a shine to parlamak
take a shot at şut atmak
take a spill dökülmek
take a stand ayağa kalk