i love you very much

i love you very much teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı