c planning of

c planning of teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c planning of c planlaması

c planning of terimi için benzer kelimeler ve anlamları

city planning şehir planlaması
family planning aile planlaması
financial planning finansal planlama
floor planning kat planlaması
language planning dil planlaması
manpower planning insan gücü planlaması
master-planning ana planlama
over-planning aşırı planlama
planning planlama
planning blight planlama yanması
planning permission planlama izni
pre-planning ön planlama
town planning şehir planlama
succession planning yedekleme planlaması
estate planning emlak planlama
urban planning şehir ve bölge planlama
strategic planning stratejik planlama
business planning iş planlaması
enterprise resource planning kurumsal kaynak planlaması
tax planning vergi planlaması
project planning proje planlaması
contingency planning acil durum planlaması
action planning eylem planlama
career planning kariyer planlaması
spatial planning mekansal planlama
master planning ana planlama
forward planning ileriye dönük planlama
planning process planlama süreci
land use planning arazi kullanım planlaması
planning ahead ilerisini planlamak
development planning kalkınma planlaması
land planning arazi planlama
workforce planning işgücü planlaması
scenario planning senaryo planlama
planning stage planlama evresi
production planning üretim planlaması
planning horizon planlama ufku
careful planning dikkatli planlama
resource planning kaynak planlaması
lesson planning ders planlama
retirement planning emeklilik planı
demand planning talep planlama
planning for için planlama
i am planning planlıyorum
budget planning bütçe planlaması
discharge planning boşalma planlaması
media planning medya planlaması
site planning site planlama
planning consent planlama izni
we are planning planlıyoruz