a specific

a specific teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a specific belirli bir

a specific terimi için benzer kelimeler ve anlamları

blood group-specific substances a and b kan grubuna özgü maddeler a ve b
culture specific syndrome kültüre özgü sendrom
host-specific konağa özgü
organ-specific organa özgü
organ-specific antigen organa özgü antijen
prostate-specific antigen prostata özgü antijen
site-specific siteye özgü
species-specific türe özgü
species-specific antigen türe özgü antijen
specific özel
specific action belirli eylem
specific activity özel aktivite
specific charge belirli ücret
specific conductance özel iletkenlik
specific dynamic action belirli dinamik eylem
specific epithet belirli epitet
specific gravity spesifik yer çekimi
specific heat özısı
specific heat capacity özgül ısı kapasitesi
specific humidity spesifik nem
specific immune globulin spesifik immün globülin
specific immunity spesifik bağışıklık
specific impulse belirli dürtü
specific name belirli ad
specific opsonin belirli opsonin
specific parasite belirli parazit
specific performance özel performans
specific reaction spesifik reaksiyon
specific resistance özgül direnç
specific rotation belirli rotasyon
specific urethritis spesifik üretrit
specific viscosity spesifik viskozite
specific volume belirli hacim
specific-conductance belirli bir iletkenliğe
specific-resistance belirli bir direnç
tissue-specific antigen dokuya özgü antijen
tumor-specific transplantation antigen tümöre özgü transplantasyon antijeni
gender-specific cinsiyete özel
country-specific ülkeye özgü
an specific belirli bir
specific target organ toxicity spesifik hedef organ toksisitesi
prostate specific antigen prostat spesifik antijen
industry-specific sektöre özgü
be specific açık ol
specific requirements belirli gereksinimler
specific expertise özel uzmanlık
specific issues özel konular
specific needs özel ihtiyaçlar
customer-specific müşteriye özel
sector-specific sektöre yönelik