i can't sleep

i can't sleep teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i can't sleep uyuyamıyorum