i like so much

i like so much teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i like so much çok seviyorum

i like so much terimi için benzer kelimeler ve anlamları

much, much more çok çok fazla
and much much more ve çok daha fazlası
much, much çok çok
much, much later çok, çok sonra
need much, much more daha fazlasına ihtiyacım var
so much so much çok çok çok
i love you so much much seni çok seviyorum
much better much more çok daha iyi çok daha fazla
i miss you so much much seni çok özledim
we need much, much more daha fazlasına ihtiyacımız var
has grown much, much worse çok, çok daha kötüleşti
much,much bigger çok, çok daha büyük
much like çok gibi
i like it so much bu çok hoşuma gitti
i like very much çok fazla seviyorum
very much like çok benzer
i like you very much seni çok seviyorum
i like it very much çok beğendim
as much as you like istediğin kadar
like so much çok beğendim
pretty much like hemen hemen
i would very much like to çok isterim
like very much çok fazla beğenmek
so much like çok benzer
is much like çok benziyor
i very much like çok beğendim
i don't like much fazla beğenmedim
i don't like so much çok fazla sevmiyorum
look like much çok benzemek
much like that of bunun gibi
would very much like çok isterim
too much like çok fazla
look much like benziyor
seem like much çok benziyor
we would very much like to çok isteriz
i like them very much onları çok seviyorum
too much like hard work çok çalışmak gibi
like so much else başkaları gibi
works much like gibi çalışır
i like him very much ben onu çok seviyorum
sound like much kulağa çok benziyor
i don't like very much çok beğenmedim
like it very much çok beğendim
i like it much çok sevdim
looks very much like çok benziyor
you know how much i like ne kadar sevdiğimi biliyorsun
sound much like kulağa çok benziyor
was not much like pek değildi
i do not like very much cok fazla sevmiyorum
like it so much çok beğendim