i don't speak english

i don't speak english teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i don't speak english ingilizce konuşamıyorum

i don't speak english terimi için benzer kelimeler ve anlamları

don't speak english ingilizce konuşma
you don't speak english ingilizce konuşmuyorsun
i don't speak english very well çok iyi ingilizce konuşamıyorum
i don't speak much english çok fazla ingilizce bilmiyorum
don't speak a word of english ingilizce bir kelime konuşma
what if i don't speak english well? ya iyi ingilizce konuşamıyorsam?
i don't usually speak english genellikle ingilizce konuşamıyorum
i don't speak english so good ingilizce çok iyi konuşamıyorum
i don't speak english at all hiç ingilizce konuşamıyorum
i don't speak a fluent english akıcı bir ingilizce bilmiyorum
they g don't speak english ingilizce konuşmuyorlar
i don't speak english very good çok iyi ingilizce konuşamıyorum
i can't speak english ingilizce konuşamıyorum
doesn't speak english ingilizce bilmiyor
let's speak english ingilizce konuşalım
he doesn't speak english o ingilizce bilmiyor
i didn't speak english ingilizce bilmiyordum
doesn't speak any english hiç ingilizce bilmiyor
i'm trying to speak english ingilizce konuşmaya çalışıyorum
don't ask don't tell sorma, sorma
don't don't shout bağırma! bağırma
don't see don't believe yapma inanmıyorum inanma
don't sign anything you don't understand anlamadığınız hiçbir şeyi imzalamayın
don't lie don't steal yalan söyleme çalma
if you don't vote don't complain oy kullanmazsanız şikayet etmeyin
i don't speak spanish ispanyolca konuşamıyorum
i don't speak konuşmuyorum
don't speak konuşma
i don't speak spanish very well çok iyi ispanyolca konuşamıyorum
i don't speak german almanca konuşamıyorum
i don't speak french fransızca konuşamıyorum
don't speak spanish ispanyolca konuşma
i don't speak your language dilinizi konuşmuyorum
don't speak german almanca konuşma
i don't speak spanish either ya ispanyolca konuşamıyorum
don't speak any hiç konuşma
you don't speak spanish ispanyolca konuşmuyorsun
don't speak fluently akıcı konuşma
i don't speak italian. italyanca bilmiyorum.
don't really speak gerçekten konuşma
i don't want to speak konuşmak istemiyorum
don't speak to me like that benimle böyle konuşma
i don't speak it well iyi konuşamıyorum
we don't need to speak konuşmamız gerekmiyor
i don't speak human insan konuşamıyorum
i don't speak chinese çince konuşamıyorum
you don't speak konuşmuyorsun
i don't speak fast hızlı konuşamıyorum
i don't speak fluently akıcı bir şekilde konuşmuyorum
i don't yet speak henüz konuşmuyorum