r the stowage.

r the stowage. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r the stowage. istifleme

r the stowage. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

stowage istifleme
stowage plan istif planı
cargo stowage kargo istifleme
deck stowage güverte istifleme
stowage box istif kutusu
stowage factor istif faktörü
stowage space istif boşluğu
stowage position istifleme pozisyonu
stowage compartment eşya gözü
stowage area istifleme alanı
container stowage konteyner istifleme
liferaft stowage cankurtaran istifleme
optional stowage isteğe bağlı istifleme
overhead stowage havai istifleme
code of safe practice for cargo stowage and securing yüklerin istiflenmesi ve emniyet altına alınması için güvenli uygulama kodu
stowage category istifleme kategorisi
overhead stowage bins havai istifleme kutuları
stowage and segregation istifleme ve ayrışma
stowage location istif yeri
stowage system istifleme sistemi
stowage consultation istif danışma
cargo stowage and handling kargo istifleme ve taşıma
stowage and lashing istifleme ve bağlama
stowage company istif şirketi
stowage case istifleme davası
bad stowage kötü istifleme
additional stowage space ilave istif boşluğu
locker stowage soyunma istifleme
stowage conditions istifleme şartları
stowage for sea deniz için istifleme
cargo handling and stowage kargo elleçleme ve istifleme
deemed to include stowage istifleme sayılabilir
handling and stowage taşıma ve istifleme
stowage well istifleme kuyusu
stowage in bottle şişeye istifleme
stowage and securing istifleme ve emniyete alma
stowage means istif aracı
stowage society istifleme toplumu
onboard stowage teknede istifleme
proper stowage uygun istifleme