d to shrink their carbon footprint

d to shrink their carbon footprint teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
d to shrink their carbon footprint d karbon ayak izlerini küçültmek

d to shrink their carbon footprint terimi için benzer kelimeler ve anlamları

shrink the footprint ayak izi küçültmek
reduce their carbon footprint karbon ayakizlerini azaltmak
carbon footprint karbon ayakizi
low carbon footprint düşük karbon ayakizi
lower carbon footprint daha düşük karbon ayakizi
reduced carbon footprint azaltılmış karbon ayakizi
overall carbon footprint genel karbon ayakizi
zero carbon footprint sıfır karbon ayak izi
reduce carbon footprint karbon ayakizini azaltmak
carbon footprint reduction karbon ayakizi azaltma
carbon footprint calculator karbon ayakizi hesap makinesi
offset your carbon footprint karbon ayakizinizi dengeleyin
reduce your carbon footprint karbon ayakizinizi azaltın
total carbon footprint toplam karbon ayakizi
product carbon footprint ürün karbon ayakizi
smaller carbon footprint daha küçük karbon ayakizi
your carbon footprint karbon ayakiziniz
offset carbon footprint ofset karbon ayakizi
our carbon footprint karbon ayakizimiz
reduce our carbon footprint karbon ayakizimizi azaltmak
carbon footprint labeling karbon ayakizi etiketleme
corporate carbon footprint kurumsal karbon ayakizi
global carbon footprint küresel karbon ayakizi
carbon footprint calculation karbon ayakizi hesaplama
carbon and water footprint karbon ve su ayak izi
carbon footprint label karbon ayakizi etiketi
reduce its carbon footprint karbon ayakizini azaltmak
carbon footprint labelling karbon ayakizi etiketleme
carbon footprint meter karbon ayakizi ölçer
positive carbon footprint pozitif karbon ayakizi
carbon footprint process karbon ayakizi süreci
lifecycle carbon footprint yaşam döngüsü karbon ayakizi
reducing your carbon footprint karbon ayakizinizi azaltmak
reduction of the carbon footprint karbon ayakizinin azaltılması
company's carbon footprint şirketin karbon ayakizi
carbon neutral footprint karbon nötr ayak izi
a carbon footprint karbon ayak izi
reducing carbon footprint karbon ayakizini azaltmak
small carbon footprint küçük karbon ayakizi
footprint carbon ayakizi karbon
carbon footprint study karbon ayakizi çalışması
carbon footprint program karbon ayakizi programı
carbon footprint assessments karbon ayakizi değerlendirmeleri
lessen carbon footprint karbon ayakizini azaltmak
carbon footprint associated ilişkili karbon ayak izi
how big is your carbon footprint karbon ayakiziniz ne kadar büyük
offset its carbon footprint karbon ayakizini dengelemek
improve carbon footprint karbon ayakizini iyileştir
16. low carbon footprint 16. düşük karbonlu ayak izi
average carbon footprint ortalama karbon ayakizi