y-site administration

y-site administration teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y-site administration y-site yönetimi

y-site administration terimi için benzer kelimeler ve anlamları

administration site conditions yönetim alanı şartları
site administration site yönetimi
site of administration idare yeri
site administration panel site yönetim paneli
site administration tools site yönetimi araçları
for site administration and security site yönetimi ve güvenlik için
on-site administration yerinde yönetim
site-to-site şantiye
on-site and off-site şantiye içi ve şantiye dışı
from site to site siteden siteye
site by site basis site bazında site
site-to-site vpn siteden siteye vpn
on a site by site basis site bazında bir sitede
move from site to site siteden siteye taşı
both on site and off site hem site içinde hem de site dışında
site-to-site connection siteden siteye bağlantı
site by site breakdown siteye göre site dağılımı
about site traffic and site interaction site trafiği ve site etkileşimi hakkında
whether on-site or off-site site içi veya saha dışı
travelling from site to site? siteden siteye seyahat?
administration yönetim
administration order idare emri
business administration iş idaresi
commissioner for local administration yerel yönetim komisyoneri
community services administration toplum hizmetleri yönetimi
drug enforcement administration uyuşturucu ile mücadele idaresi
economic cooperation administration ekonomik işbirliği yönetimi
federal aviation administration federal havacılık idaresi
federal housing administration federal konut idaresi
food and drug administration gıda ve ilaç idaresi
letters of administration idare mektupları
national aeronautics and space administration ulusal havacılık ve uzay dairesi
national oceanic and atmospheric administration ulusal okyanus ve atmosfer yönetimi
national recovery administration ulusal kurtarma idaresi
occupational safety and health administration iş güvenliği ve sağlığı idaresi
office of price administration fiyat idaresi ofisi
public administration kamu yönetimi
public works administration kamu işleri idaresi
self-administration öz-yönetim
small business administration küçük işletme yönetimi
social security administration sosyal güvenlik yönetimi
veterans administration gaziler idaresi
work projects administration iş projeleri yönetimi
works progress administration işleri ilerleme yönetimi
general services administration genel servis yönetimi
administration fee yönetim ücreti
tax administration vergi idaresi
export administration regulations ihracat yönetimi düzenlemeleri
master of business administration iş idaresinin başı
us food and drug administration abd gıda ve ilaç idaresi