y snipping the

y snipping the teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y snipping the yırtıyorsun

y snipping the terimi için benzer kelimeler ve anlamları

snipping snipping
snipping from koparmak
i'm snipping kırıyorum