x-axis intercept

x-axis intercept teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-axis intercept x ekseni kesişme

x-axis intercept terimi için benzer kelimeler ve anlamları

axis intercept eksen kesişmesi
intercept yolunu kesmek
slope intercept eğim kesmesi
intercept value engelleme değeri
intercept survey müdahale anketi
lawful intercept kanuni müdahale
x-intercept x-kesişim
slope and intercept eğim ve kesişme
intercept and slope kesişme ve eğim
intercept method durdurma yöntemi
intercept interviews görüşmeleri durdurma
random intercept rastgele engelleme
slope intercept form eğim kesişme formu
surreptitiously intercept gizlice müdahale
zero intercept sıfır engelleme
intercept point kesişme noktası
intercept form önleme formu
legal intercept yasal müdahale
an intercept engelleme
street intercept sokak kesişimi
intercept message engelleme mesajı
refractivity intercept kırılma kesişimi
intercept material malzemeyi kesmek
vertical intercept dikey engelleme
radio intercept radyo engelleme
order intercept point sipariş kesme noktası
line intercept hat kesişme
tax intercept vergi indirimi
intercept correlation kesişme korelasyonu
intercept control engelleme kontrolü
intercept of a line çizginin kesilmesi
intercept and a slope kesişme ve eğim
intercept or expropriate müdahale veya uygun
low probability intercept düşük olasılık yakalama
intercept a ship bir gemiyi durdurmak
pharmacy intercept eczane önleme
slope intercept equation şev kesişme denklemi
phone intercept telefon görüşmesi
intercept and engage araya gir ve meşgul ol
intercept forces yakalama kuvvetleri
y intercept value y engelleme değeri
intercept potential engelleme potansiyeli
intercept traffic trafiği engellemek
intercept of the model modelin kesişmesi
intercept of the curve eğrinin kesişmesi
with intercept kesişen
may intercept araya girebilir
is the intercept engel
third order intercept üçüncü dereceden müdahale
intercept correspondence karşılıklı yazışmalar