t first glance

t first glance teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t first glance t ilk bakışta

t first glance terimi için benzer kelimeler ve anlamları

at first glance ilk bakışta
first glance ilk bakışta
at a first glance ilk bakışta
a first glance ilk bakışta
on first glance ilk bakışta
from first glance ilk bakıştan itibaren
upon first glance ilk bakışta
on a first glance ilk bakışta
appear at first glance ilk bakışta görünmek
simpler at first glance ilk bakışta daha basit
see at a first glance ilk bakışta görmek
obvious at first glance ilk bakışta açık
seems at a first glance ilk bakışta görünüyor
although at first glance ilk bakışta olmasına rağmen
first in war, first in peace, and first in the hearts of his countrymen ilk savaşta, ilk barışta ve ilk memleketinin gönlünde
iron glance demir bakış
side-glance yan bakışta
glance bakış
at a glance bir bakışta
at glance bir bakışta
take a glance göz atmak
quick glance hızlı bakış
glance over göz gezdirmek
a glance bir bakış
have a glance göz atmak
in a glance bir bakışta
see at a glance bir bakışta görmek
at one glance bir bakışta
cursory glance cursory bakış
second glance ikinci bakış
glance down göz atmak
benefits at a glance bir bakışta faydalar
glance around göz gezdirmek
cast a glance göz atmak
education at a glance bir bakışta eğitim
give a glance bir göz at
sideways glance yan bakışlar
glance back geri bak
glance off sıyırmak
glance through göz gezdirmek
facts at a glance bir bakışta gerçekler
features at a glance bir bakışta özellikler
steal a glance bir bakış atmak
advantages at a glance bir bakışta avantajlar
at-a-glance view bir bakışta
catch a glance göz atmak
glance away uzak bakış
passing glance bakışta geçen
a quick glance hızlı bir bakış
at second glance ikinci bakışta