quadruplication

quadruplication teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadruplication quadruplication