quackery

quackery teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quackery şarlatanlık