quackery

quackery teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quackery şarlatanlık

quackery terimi için benzer kelimeler ve anlamları

medical quackery tıbbi sorun