it was becoming obvious

it was becoming obvious teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
it was becoming obvious belli oldu

it was becoming obvious terimi için benzer kelimeler ve anlamları

it is becoming obvious belli oluyor
becoming obvious belirginleşmek
is becoming obvious belirginleşiyor
non-obvious kesin değil
obvious açık
it is obvious bu apaçık
obvious choice bariz seçim
it is obvious that açıktır ki
state the obvious açıkça belirt
for obvious reasons bariz sebeplerden dolayı
immediately obvious apaçık belli
less obvious daha az belirgin
stating the obvious açıkça belirtmek
it became obvious belli oldu
it becomes obvious belli oluyor
became obvious belli oldu
it's obvious açıktır
blindingly obvious gözle görülür biçimde belirgin
pretty obvious gayet açık
it's obvious that açıktır ki
become obvious belirginleşmek
patently obvious açıkça belli
obvious damage bariz zarar
is obvious açık
it seems obvious bariz görünüyor
not obvious açık değil
make obvious açıklığa kavuşturmak
make it obvious belli et
no obvious açık değil
be obvious açık ol
painfully obvious acı verici
becomes obvious belirginleşir
it is not obvious belli değil
more obvious daha açık, daha belli
obvious defects belirgin kusurlar
obvious idea açık fikir
obvious signs bariz işaretler
beyond the obvious açıkça ötesinde
quite obvious aşikar
blatantly obvious açıkça bariz
fairly obvious oldukça açık
glaringly obvious apaçık bariz
seems obvious apaçık görünüyor
in obvious ways bariz bir şekilde
rather obvious oldukça açık
obvious advantage bariz avantaj
obvious symptoms belirgin semptomlar
it was obvious that belliydi
obvious fact bariz gerçek
obvious solution açık çözüm