yearbook

yearbook teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yearbook yıllık

yearbook terimi için benzer kelimeler ve anlamları

statistical yearbook istatistik yıllığı
yearbook club yıllıklık kulübü
school yearbook okul yıllığı
statistics yearbook istatistik yıllığı
annual yearbook yıllık yıllık
high school yearbook lise yıllığı
yearbook staff yıllık personel
government finance statistics yearbook devlet maliyesi istatistikleri yıllığı
yearbook committee yıllık komite
juridical yearbook yasal yıllığı
student yearbook öğrenci yıllığı
sustainability yearbook sürdürülebilirlik yıllığı
yearbook of the united nations birleşmiş milletler yıllığı
yearbook sale yıllık satış
direction of trade statistics yearbook ticaret istatistikleri yıllığı yönü
world competitiveness yearbook dünya rekabet yılı
un statistical yearbook un istatistiki yıllığı
united nations statistical yearbook birleşmiş milletler istatistik yıllığı
a yearbook bir yıllık
yearbook of fishery statistics balıkçılık istatistik yıllığı
yearbook of international environmental law uluslararası çevre hukuku yıllığı
yearbook of the international law commission uluslararası hukuk komisyonu yıllığı
european cinema yearbook avrupa sinema yıllığı
united nations juridical yearbook birleşmiş milletler yasal yıllığı
picture yearbook resim yıllığı
annual statistical yearbook yıllık istatistik yıllığı
eclac statistical yearbook eclac istatistik yıllığı
statistical yearbook 2004 istatistik yıllığı 2004
china yearbook çin yıllığı
law yearbook kanun yıllığı
the statistical yearbook of spain ispanya'nın istatistiksel yıllığı
disarmament yearbook silahsızlanma yıllığı
yearbook news yıllığı haberi
video yearbook video yıllığı
statistical yearbook for asia and the pacific asya ve pasifik için istatistik yılı
my yearbook yıllığım
yearbook photos yıllığı fotoğrafları
yearbook of international law uluslararası hukuk yıllığı
university yearbook üniversite yıllığı
the sustainability yearbook 2012 sürdürülebilirlik yıllığı 2012
health yearbook sağlık yıllığı