waker

waker teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
waker waker

waker terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hot waker sıcak uyandırıcı